Technológie

Náš framework (vo forme npm packages) je postavený nad nasledovnými modernými technológiami:

Klient: React, Primereact, JavaScript/TypeScript

Server: Node.js, NestJS, TypeORM, JavaScript/TypeScript

Databáza: MySQL (prípadne iná relačná databáza)

Repozitár pre zdrojový kód: Git (github.com)

npm register: npmjs.com

Cloud platforma: Heroku